RODO

Szanowna Pani/ Szanowny Panie
W związku z wejściem w życie w dniem 25.05.2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie celem zapewnienia zgodności z nowymi regulacjami przetwarzania przez naszą Spółkę danych osobowych jakimi ona dysponuje, poniżej przedstawiamy treść niezbędnych informacji, jakie powinna uzyskać zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, osoba której dane osobowe są przetwarzane:
Przetwarzanie danych osobowych – informacja dla Kontrahentów VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.

 

Jakie Pani/Pana dane osobowe może przetwarzać VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. w związku z tym, że współpracuje Pan z naszą Spółką?

VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres działalności gospodarczej, adres email, nr ewidencyjny Pesel, nr identyfikacji podatkowej NIP, numer rachunku bankowego nr telefonu, wizerunek utrwalony na nagraniach z kamer przemysłowych.

 

Kto jest administratorem Pani /Pana danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, 02-220 ul. Łopuszańska 22, KRS 0000089969, NIP: 6570081030,
( dalej zwana także: „Spółką”).

 

Czy w Spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych?

Tak, w Spółce powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który ma czuwać nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest pod +48 885 611823 lub pod adresem
email ochrona.danych@vive.com.pl ( dalej zwana także: „Spółką”)

 

Na jakiej podstawie VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe z uwagi na konieczność: email ochrona.danych@vive.com.pl ( dalej zwana także: „Spółką”).

a. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy ( może to być umowa o świadczenie usług, umowa sprzedaży towaru itp.), lub
b. wykonania przez Spółkę ciążącego na niej obowiązku prawnego m.in. z zakresu prawa podatkowego, rachunkowego ubezpieczeń społecznych itp., lub
c. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółki poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółki jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany przez Spółkę monitoring terenu, obiektów oraz osób, lub d. podjęcia z Panią/Panem kontaktu w celu przedstawienia informacji o aktualnej ofercie Spółki a także wydarzeniach mających miejsce w działalności Spółki, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub
e. na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie.

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f, jak również art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)

 

Na jakiej podstawie VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Tak, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, ale tylko i wyłącznie tym którym VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. powierzy ich przetwarzanie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ściśle określonym celu w związku ze zleceniem usługi z zakresu ochrony osób i mienia;
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.

 

Przez jaki okres czasu Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym będą realizowane łączące nas umowy lub współpraca, jak również po zakończeniu umowy/współpracy przez czas jaki wymagają tego lub umożliwiają to przepisy prawa, w tym podatkowego, rachunkowego, w określonych sytuacjach ubezpieczeń społecznych, jak również przez okres, w którym może powstać konieczność realizacji ewentualnych roszczeń, zabezpieczenia praw itp.
W przypadku, w którym udzieliła Pani/Pan zgody przetwarzanie danych osobowych odbywa się nie dłużej niż do czasu odwołania tej zgody.
W każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie celu z powodu którego dane te są przez Panią/ Pana udostępniane.

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych lub sprzeciw może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy, wystawienie faktury VAT, wstęp Pani/Panu na teren VIVE, wywiązanie się przez VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z przewidzianych prawem obowiązków w tym z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości itp.

 

Jaka uprawnienia przysługują Pani /Panu wobec administratora Pni/Pana danych osobowych czyli wobec VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.?

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.

 

Czy posiada Pani/Pan prawo do wniesienia określonego środka zaskarżenia do organów , a jeżeli tak to do jakich i w jakiej sytuacji?

Tak, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.  

 

Czy Pani/Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu? 

Nie, Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.