REGULAMIN AKCJI W RAMACH PROGRAMU „GAME4PLANET”

Postanowienia ogólne

  1. „Game4Planet” to różne formy zbierania odzieży używanej lub innych używanych tekstyliów nadających się do ponownego wykorzystania zgodnie z pierwotnym

2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę oraz określa zasady akcji w ramach programu „Game4Planet”, zwanej dalej „Akcją”, która polega na możliwości oddania przez uczestnika Akcji Organizatorowi odzieży używanej lub innych używanych tekstyliów, nadających się do ponownego wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem w wybranych sklepach VIVE Profit, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Organizatorem Akcji jest VIVE Textile Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, NIP: 6570081033, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089969, tel. +48 41 347 63 50, e-mail: vive@vive.com.pl zwana dalej Organizatorem.

4. W Akcji może wziąć udział Klient indywidualny, tj. osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Akcja będzie prowadzona w sklepach VIVE Profit wg poniższej listy lokalizacji, w godzinach ich otwarcia oraz w części ich powierzchni w odpowiedni sposób oznaczonej jako miejsce Akcji (dalej jako: „Miejsce Akcji”).

5. Z akcji wyłączone są następujące lokalizacje

6. Akcja obowiązuje od dnia 3 marca 2022 roku do odwołania.
7. Akcja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
8. Udział w Akcji jest dobrowolny. Klient przystępując do udziału w Akcji zobowiązuje się tym samym do stosowania niniejszego Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z jego treścią.

Zasady akcji

  1. Klient spełniający warunki określone w § 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Klientem”) w ramach Akcji może przynieś do Miejsca Akcji i przekazać Organizatorowi rzeczy, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu (dalej jako: „Rzeczy”), zapakowane w opakowanie z zastrzeżeniem, iż waga oddawanych rzeczy w pojedynczym opakowaniu nie może być mniejsza niż 1 kg i większa niż 20kg, przy czym waga będzie zaokrąglana według zasad matematycznych do 0,1 kg, np. waga 5,13 kg będzie zaokrąglana do 5,10 kg, waga: 7,55 kg będzie zaokrąglana do 7,60 kg, waga: 5,76 kg będzie zaokrąglana do 5,80 kg.

2. W ramach Akcji mogą być przyjmowane przez Organizatora następujące używane Rzeczy:

a) elementy garderoby damskiej, męskiej i dziecięcej, w tym nieużywana bielizna osobistaoraz skarpetki

b) odzież sportowa

c) kurtki i płaszcze

d) buty parowane

e) akcesoria garderoby: paski, czapki, szale, apaszki

f) torby i torebki

g) zabawki miękkie i pluszaki

h) poduszki, poduszki dekoracyjne, kołdry, śpiwory, koce, narzuty, kapy, dywaniki łazienkowe, moskitiery, ochraniacze do łóżeczka dziecięcego, małe dywany, chodniki, zasłony ciężkie, maty, obrusy ogrodowe, poduchy na meble ogrodowe, ubranka dla psów, torby podróżne, duże plecaki turystyczne, plecaki ze stelażem. 

3. Przekazane Rzeczy nie mogą być uszkodzone, poplamione, podziurawione, zmechacone, zatęchłe, poprute, mokre, brudne, odbarwione, nieprzyjemnie pachnące. Rzeczy powinny się nadawać do ponownego wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. W ramach Akcji nie jest prowadzona zbiórka odpadów i ich dostarczenie na miejsce Akcji jest zabronione. W ramach Akcji nie są przyjmowane rzeczy inne niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Opakowanie z Rzeczami Klient oddaje w Miejscu Akcji upoważnianej przez Organizatora osobie (dalej jako: „Odbiorca”), która waży opakowanie wraz z Rzeczami oraz ma prawo sprawdzić jakość Rzeczy zgodnie z pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu. Odbiorca może odmówić przyjęcia Rzeczy, jeżeli waga pojedynczego opakowania z Rzeczami jest niższa niż 1 kg lub większa niż 20 kg, bądź też Rzeczy nie spełniają warunków określonych w pkt 2-3 niniejszego paragrafu.

5. Odbiorca, po ustaleniu wagi oddanych przez Klienta Rzeczy odpowiadających warunkom określonym w pkt 1-4 niniejszego paragrafu, wydaje Klientowi Voucher na okaziciela na zakupy w sklepach sieci VIVE Profit na cały asortyment, o wartości odpowiadającej ilości kilogramów przyjętych przez Organizatora Rzeczy, stosując następujący przelicznik: 1kg odzieży = 1 PLN wartości Vouchera.

6. Z chwilą wydania Vouchera przekazane Rzeczy przechodzą na własność Organizatora. Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Vouchera na ekwiwalent pieniężny.

7. Voucher należy wykorzystać w terminie 30 dni od dnia otrzymania Vouchera. Voucher można wykorzystać wyłącznie jeden raz na jednorazowe zakupy produktów (na jednym paragonie), przy czym, aby wykorzystać Voucher należy zrobić zakupy powyżej dwukrotnej wartości Vouchera, tj. jeżeli Klient zrobi zakupy powyżej 10zł może wykorzystać voucher o wartości 5zł, jeżeli Klient zrobi zakupy powyżej 20zł może wykorzystać voucher o wartości 10zł, itd. Voucher o wartości 5 zł można wykorzystać wyłącznie na zakupy powyżej 10 zł, voucher o wartości 20 zł można wykorzystać wyłącznie na zakupy powyżej 40 zł itd.

8. Wydane Vouchery łączą się z innymi promocjami.

9. Vouchery można łączyć w ramach jednorazowych zakupów, przy zachowaniu zasad realizacji Voucherów opisanych w pkt 7 niniejszego paragrafu.

10. Warunkiem wykorzystania Vouchera jest wydanie przez Klienta Vouchera kasjerowi nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy. Kasjer pobiera Voucher od

Klienta.

11. Wydany Klientowi Voucher stanowi potwierdzenie dokonania przez Klienta sprzedaży Rzeczy na rzecz Organizatora za cenę odpowiadającą wartości Vouchera.

12. Organizator zastrzega prawo odmowy odbioru Rzeczy i nieprzyznania Vouchera osobie w sytuacji, gdy osoba podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r. w sklepach VIVE Profit, których dotyczy Akcja.
  2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej vivetextilerecycling.pl.
  3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Miejscach
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji w dowolnym momencie jej trwania.
  1. Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają niniejszemu
  2. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.